วัคซีนสำหรับสุนัข มีความสำคัญอย่างไร

วัคซีนสำหรับสุนัข มีความจำเป็นมากเพราะ โรคติดต่อในสุนัขนั้นมีมากมาย ทุกวันนี้การแพทย์พัฒนามากขึ้น เชื้อโรคก็มีวิวัฒนาการความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อความอยู่รอดไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนสำหรับสุนัขนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการให้ทันสมัยเพื่อสู้กับโรคร้าย สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนที่สัตวแพทย์ทั่วโลกใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ ยึดแนวทางการปฏิบัติของ The World Small Veterinary Association (WSAVA) : Vaccination Guideline Group (VGG) ซึ่งล่าสุดได้ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี พ.ศ.2559 ก็ต้องมาดูกันว่า แนวทางจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด

วัคซีนสำหรับสุนัข มีความสำคัญอย่างไร

โรคในสุนัขจากอดีตถึงปัจจุบันนั้นไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ในแต่ละพื้นที่ต่างๆ นั้น มีการระบาดของโรคแตกต่างกันไป เช่น ในประเทศไทย โรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นโรคติดต่อที่สำคัญทางสาธารณสุขอยู่ ต่างกับในบางประเทศที่ประกาศว่า ปลอดจากโรคนี้ โดยไม่มีรายงานสัตว์ป่วย ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามานานแล้ว ความเข้มข้นของการรณรงค์ให้ฉีดป้องกันจึงต้องแตกต่างกันไป แนวทางการปฏิบัติการฉีดวัคซีนสุนัข จึงแบ่งกลุ่มวัคซีนตามความสำคัญออกเป็น 2 กลุ่ม

วัคซีนหลัก  คือ วัคซีนที่สุนัขทุกตัวต้องได้รับ ได้แก่ โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อไวรัส โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอีกเสบติดต่อในสุนัขจากเชื้อ และโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนทางเลือก  คือ วัคซีนที่ควรให้ในรายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือบางพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ โรคฉี่หนู โรติดต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์

สุนัขควรได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อใด

ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนหลักเข็มแรก เมื่อมีอายุ 6-8 สัปดาห์ จะได้ไม่รบกวนภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่ผ่านนมน้ำเหลืองที่ลูกสุนัขกินในช่วงแรกเกิด แต่สำหรับลูกสุนัขที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองจากแม่และอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคได้สูง ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นซ้ำทุกๆ 2-4 สัปดาห์ จนลูกสุนัขมีอายุครบ 16 สัปดาห์ ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนในช่วงปีแรกประมาณ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย จากนั้นค่อยให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุ 1 ปี

ส่วนวัคซีนทางเลือก ควรให้สัตวแพทย์เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป ตามความเหมาะสม โดยลูกสุนัขควรได้รับการกระตุ้นจำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ตามชนิดของวัคซีนที่ฉีด

สำหรับสุนัขที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน แต่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือไม่ทราบว่าเคยฉีดมาแล้วหรือไม่ ควรให้วัคซีนหลักเพียง 1-2 ครั้งในช่วงครั้งแรก ซึ่งจะรวมถึงสุนัขที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วในช่วงปีแรก แต่ไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์พิจารณา

สุนัขควรได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างไร

วัคซีนหลักชนิดเชื้อเป็น ให้ความคุ้มกันโรคได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงแนะนำให้สัตว์ที่โตเต็มไวแล้ว และได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนในช่วงปีแรกมาแล้ว ได้รับการฉีดกระตุ้นวัคซีนเชื้อเป็นไม่น้อยกว่าทุกๆ 3 ปี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์ภายหลังการให้วัคซีนโดยไม่จำเป็น ยกเว้นแต่มีกฎหมายระบุว่า ให้ฉีดเป็นประจำทุกปี เช่น โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงต้องฉีดกระตุ้นทุกปี เพราะยังเป็นโรคระบาดที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขบ้านเรา

การจัด โปรแกรมการฉีดวัคซีนสำหรับสุนัข ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ ความความเหมาะสม และสถานการณ์ของการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ การตรวจประเมินสุขภาพและความเสี่ยงก่อนการฉีดวัคซีน ดังนั้น เจ้าของสุนัขควรพามาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ช้อปสินค้าแบรนด์ jerhigh คลิ้ก

ช้อปสินค้าแบรนด์ jerhigh คลิ้ก

 

แชร์ให้เพื่อน

Pugthai.com